0
wczytuję...

Polityka prywatności

Polityka Prywatności R4Y PAWEŁ BLADOWSKI jako Usługodawcy z dnia 25.05.2018r.

§1. Informacje ogólne

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.

 • Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora

 • Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest R4Y PAWEŁ BLADOWSKI NIP: 5891786920, REGON: 220674188, z siedzibą 83-340 Sierakowice, Stara Maszyna 160F

 • Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: biuro@r4y.pl

 • Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 • Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.

 • Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 • Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 • Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika - podczas obsługi zapytania / zamówienia- drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 • Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:

   • 1. dane Użytkownika:

     • imię i nazwisko,

     • numer telefonu kontaktowego,

     • adres e-mail do kontaktu,

   • 2. adresy IP,

   • 3. adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług Administratora.

 • Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

 • Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 • Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania danych osobowych,

  3. usunięcia danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. przenoszenia danych osobowych,

  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

 • Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: biuro@r4y.pl

 • Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

§6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,

 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,

 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.